Konferencja podsumowująca projekt “Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”.

W Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach odbyła się konferencja podsumowująca nowatorski i pilotażowy projekt “Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”, który realizowany był w terminie od października 2019 do czerwca 2021 roku. Uczestnikami byli przedstawiciele władz samorządowych z terenu subregionu tarnowskiego, kierownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej, dyrektorzy domów pomocy społecznych, prezesi organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych i przewlekle chorych, a także seniorzy – uczestnicy projektu.

Realizatorem projektu była Gmina Zakliczyn w partnerstwie z Samarytańską Federacją Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Łączna wartość projektu wyniosła 686 tys. zł, w tym dotacja z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w wysokości 541 tys. zł (80 procent wartości zadania) oraz wkład własny Gminy Zakliczyn w wysokości 140 tys. zł. Ministerstwo Rozwoju ocenie merytorycznej poddało 69 wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i w dniu 19 lutego 2019 roku Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu dotacji dla 25 projektów w podziale na trzy kategorie miast (2 miasta duże; 15 miast średnich; 8 miast małych). Projekt w ,,Aktywni seniorzy w cyfrowym w Zakliczynie” był 1 z 8 projektów wybranych przez Ministerstwo Rozwoju w ramach konkursu dla miast małych w całej Polsce.

Głównymi obszarami tematycznymi w ramach projektu były działania w zakresie polityki senioralnej i prozdrowotnej oraz innowacyjne rozwiązania na rzecz wsparcia seniorów. Skierowane były do kobiet w wieku 60+ oraz mężczyzn w wieku 65+ będących mieszkańcami miasta Zakliczyn, którzy ze względy na zły stan zdrowia, samotność, niepełnosprawność czy niesamodzielność wymagają wsparcia w funkcjonowaniu w warunkach domowych i pomocy w integracji społecznej.

– W ramach projektu uruchomiliśmy usługę teleopieki, dzięki której 80 seniorów otrzymało bezpłatnie opaskę SOS i w razie zagrożenia zdrowia lub życia bezpośrednio łączyło się z Centrum Opieki działającym przez całą dobę i wszystkie dni tygodnia. Zakupiono i udostępniono seniorom 5 rowerów wspomaganych elektrycznie oraz 60 laptopów wraz z przyłączeniem do Internetu mobilnego. Przeprowadzono szkolenia dla seniorów z zakresu m.in. obsługi komputera i smartfonu, Internetu, zakładania Profilu Zaufanego, Internetowego Konta Zdrowotnego czy e-recepty. Wdrożono ponadto usługi “Złotej Rączki” polegającej na umożliwieniu uczestnikom projektu skorzystania z fachowej, bezpłatnej pomocy technicznej przy drobnych, domowych naprawach – przypomniał burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Podczas konferencji wygłoszone zostały wykłady dotyczące realizowanych programów na rzecz osób starszych i innowacyjnych form ich wsparcia, w tym przez pracowników naukowych, wskazano i omówiono dobre praktyki w tym zakresie, odbyła się również dyskusja na temat efektów projektu zrealizowanego w Zakliczynie.

Warto dodać, że wartością dodaną realizacji projektu jest opracowanie podręcznika “dobrych praktyk” w zakresie wsparcia seniorów (w formie e-booka), który można bezpłatnie pobrać ze strony projektu: senior.zakliczyn.pl. Dodatkowo realizacja projektu “Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” została dostrzeżona przez Kapitułę Konkursu “Innowacyjny Samorząd”, zorganizowanego przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. W efekcie Gmina Zakliczyn została w 2020 roku finalistą pierwszej edycji tego konkursu w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Konkurs miał na celu promocję szeroko pojętych innowacji wdrażanych przez samorządy, opartych na nowoczesnych technologiach.

Link do reportażu z konferencji na stronie telewizji Tarnowska.tv: https://www.tarnowska.tv/video/6112,senior-w-zakliczyniemp4

Podręcznik dobrych praktyk w projekcie  – do pobrania