Konferencja podsumowująca projekt “Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”.

W Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach odbyła się konferencja podsumowująca nowatorski i pilotażowy projekt “Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”, który realizowany był w terminie od października 2019 do czerwca 2021 roku. Uczestnikami byli przedstawiciele władz samorządowych z terenu subregionu tarnowskiego, kierownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej, dyrektorzy domów pomocy społecznych, prezesi organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych i przewlekle chorych, a także seniorzy – uczestnicy projektu.

Realizatorem projektu była Gmina Zakliczyn w partnerstwie z Samarytańską Federacją Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Łączna wartość projektu wyniosła 686 tys. zł, w tym dotacja z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w wysokości 541 tys. zł (80 procent wartości zadania) oraz wkład własny Gminy Zakliczyn w wysokości 140 tys. zł. Ministerstwo Rozwoju ocenie merytorycznej poddało 69 wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i w dniu 19 lutego 2019 roku Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu dotacji dla 25 projektów w podziale na trzy kategorie miast (2 miasta duże; 15 miast średnich; 8 miast małych). Projekt w ,,Aktywni seniorzy w cyfrowym w Zakliczynie” był 1 z 8 projektów wybranych przez Ministerstwo Rozwoju w ramach konkursu dla miast małych w całej Polsce.

Głównymi obszarami tematycznymi w ramach projektu były działania w zakresie polityki senioralnej i prozdrowotnej oraz innowacyjne rozwiązania na rzecz wsparcia seniorów. Skierowane były do kobiet w wieku 60+ oraz mężczyzn w wieku 65+ będących mieszkańcami miasta Zakliczyn, którzy ze względy na zły stan zdrowia, samotność, niepełnosprawność czy niesamodzielność wymagają wsparcia w funkcjonowaniu w warunkach domowych i pomocy w integracji społecznej.

– W ramach projektu uruchomiliśmy usługę teleopieki, dzięki której 80 seniorów otrzymało bezpłatnie opaskę SOS i w razie zagrożenia zdrowia lub życia bezpośrednio łączyło się z Centrum Opieki działającym przez całą dobę i wszystkie dni tygodnia. Zakupiono i udostępniono seniorom 5 rowerów wspomaganych elektrycznie oraz 60 laptopów wraz z przyłączeniem do Internetu mobilnego. Przeprowadzono szkolenia dla seniorów z zakresu m.in. obsługi komputera i smartfonu, Internetu, zakładania Profilu Zaufanego, Internetowego Konta Zdrowotnego czy e-recepty. Wdrożono ponadto usługi “Złotej Rączki” polegającej na umożliwieniu uczestnikom projektu skorzystania z fachowej, bezpłatnej pomocy technicznej przy drobnych, domowych naprawach – przypomniał burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Podczas konferencji wygłoszone zostały wykłady dotyczące realizowanych programów na rzecz osób starszych i innowacyjnych form ich wsparcia, w tym przez pracowników naukowych, wskazano i omówiono dobre praktyki w tym zakresie, odbyła się również dyskusja na temat efektów projektu zrealizowanego w Zakliczynie.

Warto dodać, że wartością dodaną realizacji projektu jest opracowanie podręcznika “dobrych praktyk” w zakresie wsparcia seniorów (w formie e-booka), który można bezpłatnie pobrać ze strony projektu: senior.zakliczyn.pl. Dodatkowo realizacja projektu “Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” została dostrzeżona przez Kapitułę Konkursu “Innowacyjny Samorząd”, zorganizowanego przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. W efekcie Gmina Zakliczyn została w 2020 roku finalistą pierwszej edycji tego konkursu w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Konkurs miał na celu promocję szeroko pojętych innowacji wdrażanych przez samorządy, opartych na nowoczesnych technologiach.

Link do reportażu z konferencji na stronie telewizji Tarnowska.tv: https://www.tarnowska.tv/video/6112,senior-w-zakliczyniemp4

Podręcznik dobrych praktyk w projekcie  – do pobrania


60 pulsoksymetrów dla uczestników projektu

Gmina Zakliczyn w ramach oszczędności w realizacji projektu „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” zakupiła 60 pulsoksymetrów medycznych dla uczestników projektu.

Pulsoksymetr to urządzenie mierzące poziom natlenowania krwi (saturacji) i poziom tętna, które jest standardem w opiece nad pacjentem w szpitalach czy karetkach. Ze względu na prosty mechanizm działania oraz szybki odczyt ten sprzęt medyczny może być wykorzystywany również w warunkach domowych.

Pulsoksymetry zostaną użyczone dla uczestników projektu „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”. Pierwszeństwo w zakresie użyczenia urządzenia przysługuje osobom, które uczestniczą w usługach teleopieki, realizowanych w ramach projektu i spełniają poniższe wymagania:

 1. zamieszkanie, rozumiane jako miejsce stałego pobytu, na terenie miasta Zakliczyn,
 2. ukończony wiek: w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65 lat,
 3. spełnienie co najmniej jednego z kryteriów:
 1. samotność,
 2. niepełnosprawność,
 3. niesamodzielność,
 4. zły stan zdrowia.

W działaniu dotyczącym użyczenia urządzenia może uczestniczyć nie więcej niż jedna osoba z jednego gospodarstwa domowego, spełniająca wymagania, o których mowa powyżej.

Szczegóły można uzyskać pod nr telefonu 14 6326470 (Urząd Miejski w Zakliczynie).

Regulamin użyczenia pulsoksymetrów medycznych – do pobrania

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Rząd uruchomił program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy mają przebiegać sprawniej. Osoby starsze otrzymają niezbędną pomoc w trudnym czasie epidemii. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Specjalna darmowa infolinia dla seniorów – 22 505 11 11

W ramach Korpusu uruchomiona została specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię. Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora są przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, który kontaktuje z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów są zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Jak skorzystać ze wsparcia?

Seniorzy mogą skorzystać z infolinii lub zadzwonić bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie – 14-66-52-275

Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty ewentualnych zakupów. Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadaniem gmin jest prowadzenie rejestru seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy.

Więcej informacji na stronie: https://www.wspierajseniora.pl

Formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy: https://cas.mrpips.gov.pl/wolontariusz/formularz

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/


Ruszyła bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Kończyskach

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych uruchomiła bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczalnia działa w Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora  w Kończyskach. Inwestycję zrealizowano dzięki pieniądzom unijnym w ramach projektu pn. „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego korzystać mogą nieodpłatnie mieszkańcy trzech gmin: Zakliczyn, Wojnicz i Gromnik.

Mieszkańcy tych gmin będą mogli wypożyczać następujący specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny: wózki inwalidzkie, kule łokciowe, chodziki, balkoniki, łóżka elektryczne, krzesła toaletowe, materace, poziome rowery rehabilitacyjne.  Sprzęt jest komfortowy w użyciu, może być wykorzystywany zarówno  w domu jak  i na zewnątrz. Wózki inwalidzkie, kule ortopedyczne oraz chodziki, wykonane są z lekkich materiałów, ale jednocześnie posiadają solidną konstrukcję.

Osoby potrzebujące mogą korzystać z sprzętu całkowicie za darmo. Po stronie wypożyczającego leży zapewnienie transportu celem odbioru i zwrotu wypożyczonego sprzętu.

Istnieje  możliwość wcześniejszej rezerwacji sprzętu rehabilitacyjnego. Rezerwacji można dokonywać osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 14 66 52 095 z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku nieodebrania sprzętu rehabilitacyjnego w umówionym czasie rezerwacja wygasa.

Teraz dostępność sprzętu nie będzie trudnością dla osób, które ze względów finansowych nie mogły sobie pozwolić na zakup lub komercyjne wypożyczenie. Dzięki tej inwestycji osoby mające problem z poruszaniem się, z różnymi niepełnosprawnościami czasowymi lub trwałymi, seniorzy czy osoby po kontuzjach uzyskają pomoc w codziennym funkcjonowaniu.

Sprzęt rehabilitacyjny wypożyczany będzie osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Szczegółowe informacje o  zasadach wypożyczania sprzętu udzielane są pod numerem telefonu 14 6652095 oraz w Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora  w Kończyskach 85.

Na stronie www.sfop.org.pl można zapoznać się z regulaminem wypożyczalni.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

Szczepienie przeciwko COVID-19 – transport na terenie Gminy Zakliczyn

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV, informujemy o możliwości zapewnienia przez Urząd Miejski w Zakliczynie transportu do punktu szczepień na terenie Gminy Zakliczyn dla osób:

 • niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z wcześniej wymienionymi schorzeniami;
 • osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień;

Zamówienie transportu do punktu szczepień możliwe jest pod nr telefonu 796 282 199 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45 do 15.45. Sprawę w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie prowadzi Pani Agnieszka Stasiowska, adres e-mail: agnieszka.stasiowska@zakliczyn.pl

Przypominamy, że od 15 stycznia 2021 r. rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia 2021 r. zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia 2021 r. rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Punkty szczepień na terenie Gminy Zakliczyn:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Centrum Zdrowia” w Zakliczynie, ul. Tarnowska 2, tel. (14) 6653427, 730-791-200, 730-839-200
 • Maria Maruszak-Wojtas NZOZ w Zakliczynie, ul. Grabina 27 A, tel. (14) 632 64 81
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Paleśnicy, 32-842 Paleśnica 109, tel. (14) 665 41 06

Przy rejestracji na szczepienie nie obowiązuje rejonizacja. Można szczepić się niezależnie od przynależności do danego podmiotu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Istnieje możliwość zaszczepienia  się w innych podmiotach Podstawowej Opieki Zdrowotnej Dane kontaktowe punktów szczepień dostępne są na stronie www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien

Życzenia świąteczne!

Szanowni Seniorzy,

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu samych wspaniałych i ciepłych chwil, radosnego czasu spędzonego w gronie rodzinnym, spokoju ducha, a w nadchodzącym Nowym Roku wszelkiej pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

Dawid Chrobak – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn
Anna Piotrowska – Koordynator projektu
Janusz Krzyżak – Kierownik projektu

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Zgodnie z zapowiedziami rząd uruchamia program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Specjalna darmowa infolinia dla seniorów – 22 505 11 11

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię. Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną  w celu ustalenia zakresu pomocy.

Zalecenie

Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania:

 • Dystans
 • Dezynfekcja
 • Maseczka
 • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
 • Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy.

Ważne! Seniorze, zostań w domu! Apelujemy do seniorów – zwłaszcza do osób po 70. roku życia – o ograniczenie przemieszczania się. Z wyłączeniem sytuacji związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Trwa proces opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2021-2030

Urząd Miejski w Zakliczynie rozpoczął działania związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2021-2030. Opracowanie dokumentu strategicznego realizowane jest jako jedno z działań projektu pn. „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Moderatorem całego procesu jest FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa. Prace polegają na kompleksowej diagnozie społeczno-gospodarczej, której elementem jest m.in. reprezentatywne badanie opinii mieszkańców naszej gminy, a także na identyfikacji celów i zadań, mających zapewnić długofalowy rozwój oraz realizację aspiracji naszej wspólnoty lokalnej. Zadania zapisane w strategii zostaną powiązane z wyznaczonymi celami zawartymi w dokumentach operacyjnych szczebla krajowego i regionalnego – dzięki temu zwiększone zostaną szanse gminy na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na istotne dla jej rozwoju przedsięwzięcia.

Dla efektywnej realizacji tego przedsięwzięcia został powołany zespół roboczy pod nazwą Konwentu Strategicznego, do którego zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk lokalnych naszej gminy. Zadaniem Konwentu jest wypracowanie założeń Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2021-2030. W miesiącach październik – grudzień 2020 roku zostaną zorganizowane warsztaty strategiczne. Podczas tych spotkań roboczych wspólnie zidentyfikowane zostaną potrzeby, problemy i oczekiwania, a także potencjały rozwojowe gminy Zakliczyn oraz cele i zadania do realizacji. Ostateczna wersja strategii, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, opracowana zostanie do końca marca 2021 roku.

Pierwsze spotkanie Konwentu Strategicznego odbyło się w dniu 6 października 2020w Sali Spytka Jordana w Ratuszu w Zakliczynie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do  aktywnego udziału i współpracy w ramach opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2021-2030.

Szkolenia dla uczestników projektu

W okresie od 04 lipca do 08 sierpnia b.r. w ramach projektu „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, odbywały się bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów z miasta Zakliczyn. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. podstawowe umiejętności obsługi komputera/smartfonu, zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, zakładania Profilu Zaufanego, Internetowego Konta Zdrowotnego czy e-recepty.

Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród seniorów. Umożliwiły im zdobycie niezbędnych umiejętności cyfrowych do poruszania się w wirtualnym świecie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał w formie użyczenia laptop wraz z mobilnym Internetem oraz dyplom potwierdzający uczestnictwo w zajęciach.

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych w Gminie Zakliczyn

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zakliczyn

Gmina Zakliczyn, jako jedna z pierwszych w województwie małopolskim, realizuje badanie warunków życia i jakości usług publicznych wśród swoich mieszkańców. Badanie zostanie przeprowadzone przy wykorzystaniu autorskiej metodologii wypracowanej przez dr. Cezarego Trutkowskiego (Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej) we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Jego celem jest poznanie ocen i opinii mieszkańców dotyczących działania władz samorządowych, jakości oferowanych usług publicznych oraz potrzeb mieszkańców i stopnia ich zaspokojenia, a także identyfikacja i określenie znaczenia różnych czynników warunkujących zrównoważony rozwój lokalny. Badanie jest reprezentatywne na poziomie całej gminy. Jego wyniki zostaną wykorzystane zarówno w długofalowym, jak i bieżącym zarządzaniu rozwojem gminy, w tym do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2021-2030.

Za realizację badania odpowiedzialny jest FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa. Ankieta jest całkowicie anonimowa – Państwa odpowiedzi na pytania objęte są tajemnicą.

Ankieterzy – posiadający imienny identyfikator – w miesiącu sierpniu bieżącego roku będą roznosili i zbierali ankiety we wszystkich miejscowościach gminy Zakliczyn. Prosimy o ich przyjęcie, wypełnienie i zwrócenie ankiet, zgodnie z instrukcją ankieterów.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dawid Chrobak

https://www.zakliczyn.pl/aktualnosci/badanie-warunkow-zycia-i-jakosci-uslug-publicznych-w-gminie-zakliczyn/